Ochrana osobných údajov

Vysvetlenie ochrany údajov pre zákazníkov/opatrovateľský personál

Spracovanie osobných údajov agentúrou

Europflege 24-hodinová starostlivosť, s.r.o.
Pebalstraße 31/1, 8700 Leoben

Vysvetlenie ochrany osobných údajov je určené pre našich existujúcich a bývalých zákazníkov, záujemcov a potencionálnych budúcich zákazníkov, ako aj pre terajších obchodných partnerov, úrady a ostatných zamestnancov.

 

1.  Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané pre nasledujúce účely:

 • zriadenie, správa a výkon obchodného vzťahu
 • zintenzívnenie už existujúceho vzťahu so zákazníkom, prípadne vytvorenie nových vzťahov alebo získavanie nových záujemcov za účelom následne informovaťo aktuálnom vývoji a našej ponuke služieb ( marketing )
 • pre prípad internej požiadavky pre organizáciu a riadenie pohľadávok,
 • zabezpečenie kvality, dokumentovanie starostlivosti, nároky na opatrovanie, požiadavky opatrovateľov, želania rodín, všetky nevyhnutné údaje pre opatrovanie a starostlivosť,
 • u ľahčenie spracovania objednávky – využitie všetkých informačných kanálov, ako mobil, pevná linka, fax, mail, sociálne siete…
 • informácie o právnych zmenách, informácie o starostlivosti.

 

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Ak ste záujemca, prípadne potencionálny budúci zákazník, budú Vaše kontaktné údaje zaslané elektronickou poštou alebo prostredníctvom telefonického kontaktu spracúvané za účelom priameho náboru len s Vaším súhlasom, podľa článku 6, odsek 1, písmeno a Zákona o ochrane osobných údajov ( DSGVO ).

Ak ste   naším zákazníkom, spracujeme Vaše osobné údaje nevyhnutné k doplneniu Vašej už uzatvorenej zmluvy. ( článok 6, odsek 1, písmeno b, DSGVO )

V ostatných prípadoch budú Vaše osobné údaje spracúvané na základe nášho hlavného legitímneho záujmu na dosiahnutie cieľov stanovených v bode 1.Účel spracúvania osobných údajov ( článok 6, odsek 1, písmeno f, DSGVO ) a právnom základe.

 

3. Sprostredkovanie osobných údajov

Pokiaľje to absolútne nevyhnutné na účely uvedené v bode 1., poskytneme Vaše osobné údaje nasledujúcim príjemcom:

 • našim poskytovateľom IT služieb, ako aj ostatným poskytovateľom služieb v súvislosti s marketingovými aktivitami
 • správnym orgánom, súdom a orgánom verejného práva, inštitúciam sociálneho zabezpečenia, daňovým poradcom, lekárom, nemocniciam, zdravotníckym pracovníkom, opatrovateľskému personálu, vodičom, prevádzkovateľom autobusovej dopravy s ohľadom na požadované údaje pre presnú a bezpečnú dopravu osôb,
 • poisťovateľom pri uzavretí poistnej zmluvy, pri plnení poistnej udalosti, výskyte poistnej udalosti ( napr. Poistenie zodpovednosti za škodu),
 • spolupracovníkom a zákonným zástupcom pracujúcich pre nás.

 

4. Dĺžka uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje ukladáme principiálne do ukončenia pracovného pomeru, v rámci ktorého sme Vaše osobné údaje zhromažďovali, alebo až do uplynutia platnosti premlčacej lehoty a doby uchovávania. Okrem toho až do ukončenia akéhokoľvek súdneho sporu, v ktorom sú údaje potrebné ako dôkaz. Pokiaľste zákazníkom, bývalým zákazníkom, potencionálnym alebo potencionálnym budúcim zákazníkom, alebo ste kontaktnou osobou ktoroukoľvek z vyššie uvedených, uložíme Vaše osobné údaje za účelom marketingu až do námietky alebo zrušenia Vášho súhlasu, pokiaľje marketingové opatrenie založené na Vašom súhlase.

 

5. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Okrem iného máte právo:

 • skontrolovať, či a aké Vaše osobné údaje spracúvame a získaťkópiu týchto dát,
 • požadovaťodôvodnenie, doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľsú nesprávne uvedené, ako aj overiťpravdivosťa zákonnosťúdajov, ktoré od Vás požadujeme k spracovaniu
 • spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností obmedziť, zrušiť, namietaťalebo odvolaťsúhlas na spracúvanie osobných údajov, pričom zrušenie  zákonnosti sa netýka predchádzajúceho spracúvania osobných údajov,
 • požadovaťprenosnosťúdajov, pokiaľste naším zákazníkom,
 • poznaťtotožnosťtretej strany, ktorej sú Vaše osobné údaje sprostredkované,
 • podaťsťažnosťorgánu pre ochranu osobných údajov.

 

6. Naše kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky na objasnenie, neváhajte nás kontaktovať:

EP 24-hodinová starostlivosť, s.r.o
Pebalstraße 31/1 8700 Leoben
office@europflege.at
03842/46 929

Prečítané a plne súhlasím.